Karin Park live at EB Festival Prague © Tomas Martinek